11-04-2018
MAMY KOCIĘTA !!!
Na świat przyszły 4 kocieta. Mamą została Kate Moss. ...
19-05-2017
AKTUALNE ZDJĘCIA KOCIĄT
W zakładce kociaki - aktualne mioty zamieściliśmy aktualne zdjęcia naszych kociąt. ...
01-05-2017
MAMY KOCIĘTA
Didi, Kate Moss i Shelby zostały mamami ...


Zanim opuścisz stronę wpisz się proszę do naszej księgi gościKot z paszportem

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmieniły się przepisy paszportowe: ludzie przestali ich potrzebować, zaś od zwierząt zaczęto ich wymagać.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE ściśle określa warunki i wymagania dla niektórych gatunków zwierząt domowych (psów, kotów, fretek) podróżujących w celach niehandlowych po krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz po innych państwach. Rozporządzenie to na terenie Polski obowiązuje z dniem 1 października 2004r.

1. Oznakowanie zwierząt

Wszystkie zwierzęta podróżujące muszą posiadać jedna z wymienionych oznakowań:

CHIP, czyli mikroprocesor zawierający kod cyfrowy zgodny z normą ISO 11784. Jest on całkowicie obojętny dla organizmu, powleczony specjalną substancją zapobiegającą przemieszczaniu się z miejsca implantacji , umieszcza się go podskórnie, po lewej stronie szyi, w połowie jej długości.
TATUAŻ, obowiązujący tylko do roku 2010, powinien być umieszczony po wewnętrznej stronie małżowiny usznej; u kotów nie jest zalecany ze względów estetycznych.

2. Paszport

Właściciele podróżujących zwierząt muszą posiadać ich paszport.
   
Zgodnie z Rozporządzeniem Departamentu Weterynarii Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne prowadzą listę lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów i dokonywania w nich stosownych wpisów (www.wilw.waw.pl, www.piwwawa.com.pl, www.vetpol.org.pl).
   
Wzór paszportu jest jednolity dla całej Unii. Składa się on z 11 działów, w których zawarte są:
- dane właściciela ,
- opis zwierzęcia : imię, gatunek, rasa (zalecane jest podanie obowiązującego EMS-kodu), płeć, data urodzenia, kolor i rodzaj sierści,
- informacja o rodzaju oznakowania zwierzęcia pozwalająca na identyfikację, np. numer chipu i jego kod paskowy,
- wpisy dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie dokonane przez uprawnionego lekarza weterynarii,
- wynik testu serologicznego na wściekliznę ( akredytację na wykonanie testu posiada obecnie tylko Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach),
- informacje na temat przeprowadzonych specjalistycznych zabiegów lekarskich przeciwko kleszczom oraz echinokokozie,
- informacje o innych przeprowadzonych szczepieniach,
- informacje o przeprowadzonym przez uprawnionego lekarza weterynarii badaniu klinicznym zwierzęcia potwierdzającym jego dobry stan zdrowia i zdolność do podróżowania w obrębie państw członków Unii Europejskiej,
- informacje o legalizacji, tzw. "czerwona pieczęć" Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca wyjazdu do Irlandii, Malty, Szwecji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz krajów spoza Unii Europejskiej.

3. Kraje nie będące członkami Unii Europejskiej

W przypadku podróży po krajach spoza UE konieczne jest posiadanie stosownego zaświadczenia/świadectwa weterynaryjnego o stanie zdrowia zwierzęcia i jego szczepieniach.

Zaświadczenie/Świadectwo weterynaryjne:
- dotyczy przywozu lub wywozu zwierząt w celach niehandlowych z/do wszystkich trzecich do/z państw członkowskich Unii poza Irlandią, Maltą, Szwecją, Norwegią i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii,
- zawiera dane o właścicielu, opis zwierzęcia i rodzaj oznakowania umożliwiający identyfikację, informacje o szczepieniu przeciwko wściekliźnie i wynik testu serologicznego na wściekliznę,
- powinno być wystawione w języku kraju pierwszego i co najmniej w języku angielskim, a zostać przetłumaczone na język kraju docelowego i zatwierdzone przez jego właściwy organ władzy administracyjnej urzędujący w ambasadzie,
- ważne jest przez 4 miesiące od daty jego wystawienia lub od daty ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie.

4. Kraje o dodatkowych wymogach weterynaryjnych

Andora, Islandia, Lichtenstein, Malta, Monako, Norwegia, San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Państwo Watykan.
  
Należy zapoznać się z tego rodzaju dodatkowymi wymogami na stronach internetowych ambasady danego kraju. Oto wybrane przykłady:

Szwajcaria (www.bvet.admin.ch):

- posiadanie mikroczipu lub tatuażu,
- szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki,
- co najmniej 30 dni po odbytym szczepieniu oraz ponad 3 miesiące przed wwozem należy poddać zwierzę pobraniu krwi w celu wykonania testu serologicznego; ten warunek spełniają zwierzęta w wieku co najmniej 7 miesięcy, gdyż szczepienie przeciwko wściekliźnie przeprowadzane przed 3 miesiącem życia, nie jest akceptowane,
- wniosek o wwóz do kraju należy składać najpóźniej na 3 tygodnie od planowanego wjazdu do "Bundesamt fur Veterinarwessen, CH-3003 Bern", fax: 0041 313238522 lub mail: import.export@bvet.admin.ch
Szwecja, Norwegia (www.sjv.se):

- posiadanie mikroczipu lub czytelnego tatuażu,
- szczepienie przeciwko wściekliźnie,
- posiadanie paszportu zawierającego wszystkie dane właściciela i zwierzęcia,
- wynik testu serologicznego na wściekliznę,
- przeprowadzone przez lekarza weterynarii odrobaczenie przeciwko Echinococcus sp. w ciągu 10 dni przed planowaną podróżą kota, przy użyciu preparatów zawierających związek czynny "praziquantel" lub "epsiprantel"; czynność ta musi być wpisana w paszporcie lub zaświadczeniu/świadectwie zdrowia zwierzęcia przez upoważnionego lekarza weterynarii,
- przy wwozie z krajów wysokiego ryzyka kot podlega kwarantannie na koszt właściciela.

Wielka Brytania (www.defra.gov.uk):

- posiadanie mikroczipu,
- posiadanie prawidłowo wypełnionego paszportu oraz oryginałów świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie i wyniku badania serologicznego krwi (zalecane),
- szczepienie przeciwko wściekliźnie w wieku poniżej 3 miesięcy jedną z uznanych szczepionek : Canigen, Nobivac Rabies, Quantum Rabies, Rabisin,
*UWAGA: w przypadku szczepienia przeciwko wściekliźnie przed datą założenia mikroczipa, w dniu jego założenia kot musi być ponownie zaszczepiony
- po 2-3 tygodniach należy pobrać od kota krew celem wykonania testu serologicznego,
- kot może być przewieziony do Wielkiej Brytanii po upływie 6 miesięcy od daty pobrania krwi do badania i pozytywnego wyniku testu,
- w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę wyjazdu do Wielkiej Brytanii kot nie może przebywać poza granicami krajów Unii Europejskiej,
- na 24-48 godzin przed przekroczeniem granicy Wielkiej Brytanii kot musi być poddany leczeniu przeciw tasiemczycy preparatami zawierającymi "praziquantel" oraz leczeniu przeciw kleszczom (obroże nie są uznawane),
*UWAGA: niektóre zwierzęta i rasy nie mogą być wwożone na teren Wielkiej Brytanii, wwóz zwierząt może odbywać się tylko poprzez uprawnionych przewoźników, możliwe jest przeprowadzenie kwarantanny na koszt właściciela.

5. Kraje wysokiego ryzyka sklasyfikowane przez Departament Weterynarii

W przypadku podróży z lub do kraju sklasyfikowanego jako kraj wysokiego ryzyka wszystkie koty muszą:
- mieć specjalne zezwolenie transportowe, które powinno być wystawione w języku kraju pierwszego i co najmniej w języku angielskim oraz zostać przetłumaczone na język kraju docelowego i zatwierdzone przez jego właściwy organ władzy administracyjnej urzędujący w ambasadzie,
- posiadać stosowne oznakowanie ( tatuaż lub chip ),
- zostać poddane odrobaczeniu,
- odbyć kwarantannę na koszt właściciela .

Test serologiczny na wściekliznę

Jest to test stwierdzający, że miano przeciwciał neutralizujących wirusa wścieklizny było równe lub większe niż 0,5IU/ml. Musi być wpisany w paszporcie luz zaświadczeniu/świadectwie zdrowia zwierzęcia przez upoważnionego lekarza weterynarii.
   
Test musi być przeprowadzony w laboratorium zatwierdzonym przez Komisję Europejską (w Polsce akredytację posiada tylko Instytut Weterynarii w Puławach, tel: 081 886-30-51) na próbce krwi pobranej 120 do 365 dni po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie (próbki pobrane przed upływem 120 dni od ostatniego szczepienia nie są ważne).